Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Tanı Ölçütleri ( DSM-IV-TR,Türkçe HYB )

A. Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli,genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan,bilişsel ya da algısal çarpıklıkların ve alışagelmişin dışında davranışların yanı sıra yakın ilişkilerde birden bire rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere girebilme becerisinde azalma ile kendini gösteren,toplumsal ve kişilerarası yetersizliklerin olduğu sürekli bir örüntü:

1) R
eferans (alınma, etkilenme) düşünceleri (referans hezeyanlarını kapsamaz)

2) D
avranışları etkileyen ve kültürel değerlere uyumlu olmayan acayip inanışlar ya da büyüsel düşünce (örn. batıl inanç, “gaipten haber verme”ye inanma,telepati ya da “altıncı his”; çocuklarda ve ergenlerde saçma sapan düşlemler  ya da bunlar üzerine düşünüp durmalar)

3) 
Olağandışı algısal yaşantılar,bunlar arasında bedensel illüzyonlar vardır

4) A
cayip düşünüş biçimi ve konuşma (örn. belirsiz,çevresel,mecazi,aşırı ayrıntılı ya da basmakalıp)5) K
uşkuculuk ya da paranoid düşünce

6) U
ygunsuz ya da kısıtlı duygulanım

7) A
cayip,alışagelmişin dışında ya da çok kendine özel davranış ya da görünüm

8) B
irinci derecede akrabalar dışında yakın arkadaşların ya da sırdaşların olmaması

9) Y
akından tanımakla azalmayan aşırı toplumsal kaygı,kendisi hakkında olumsuz yargılardan çok paranoid korkular bu bozukluğa eşlik etme eğilimi taşır

B. Sadece Şizofreni,Psikotik Özellikler Gösteren bir DuygudurumBozukluğu,başka bir Psikotik Bozukluk ya da bir Yaygın Gelişimsel Bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır.

Call Now Button